Privacy- & Cookiebeleid

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van F Care Systems. Iedere bezoeker van de website is gebonden aan deze voorwaarden. Bezoekers stemmen er uitdrukkelijk mee in dat het hun verantwoordelijkheid is deze regels en voorwaarden regelmatig te controleren op hun actualiteit.

Uw persoonlijke gegevens

Bij een bezoek aan deze site worden geen gegevens verwerkt, tenzij u het contactformulier invult. In dat geval worden de via het contactformulier doorgegeven gegevens door F Care Systems (als verantwoordelijke voor de verwerking) verwerkt om contact met u op te nemen. Daarnaast worden ook gegevens verwerkt die via rechtstreeks contact met u als betrokkene zijn verkregen. Deze gegevens worden niet systematisch verwerkt, maar worden bewaard om contact met u te kunnen opnemen. In deze gevallen is de verwerking gebaseerd op de contractuele relatie of eerdere contacten.
Indien u dit niet wenst, volstaat het dit mee te delen, via het contactformulier of op info@fcaresystems.com.

Op de website van F Care Systems worden een aantal cookies geplaatst met als enig doel het mogelijk maken en optimaliseren van het sitebezoek en u in staat te stellen te communiceren via het formulier.
De Wet Verwerking Persoonsgegevens geeft u de mogelijkheid om inzage in uw gegevens te vragen en deze eventueel te corrigeren. Hiertoe kunt u rechtstreeks contact opnemen met F Care Systems, via het contactformulier of via info@fcaresystems.com.
Indien U het niet eens bent met de manier waarop F Care Systems uw gegevens verwerkt, kunt U contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel op +32 (0)2 274 48 00 of contact@apd-gba.be. Indien U schade lijdt als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een schadeclaim indienen.

A. Persoonsgegevens die U ons kunt meedelen
Categorie 1: zonder registratie: Uw IP-adres;
Categorie 2: Uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, inloggegevens (Indien de site U toestaat een account aan te maken, bijvoorbeeld Uw persoonlijke account op webshops, social media kanalen,…)
Categorie 3: bij registratie: inschrijving op onze nieuwsbrief: naam, e-mailadres,…
Categorie 4: via cookies (Google Analytics, Facebook Pixel,…)
Categorie 5: uw adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling of het aanvragen van een offerte, algemeen contact.

B. F Care Systems kan op verschillende manieren gegevens van u verzamelen (persoonsgegevens):
Via het gebruik van cookies of tijdens uw registratie en gebruik van de website.
Categorie 1 en Categorie 4 (Google Analytics) zijn momenteel van toepassing op de website van F Care Systems.

Doeleinden van de verwerking

A. Algemene doeleinden:
Het bedrijf zal de van u verzamelde persoonsgegevens alleen gebruiken voor de volgende doeleinden:
Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kan worden afgeleid, met als rechtsgrondslag de legitieme belangen van F Care Systems om haar website en diensten voortdurend te verbeteren.
Categorie 2: het beheer van uw account op deze website met het oog op het gebruik van ons bedrijf en onze website, met als rechtsgrondslag de uitvoering van een door u gevraagde overeenkomst en, indien door u aangegeven, ook het toesturen van direct marketing, met als rechtsgrondslag uw uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming.
Categorie 3: verzending van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrondslag uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.
Categorie 4: het gebruik van cookies, met als rechtsgrondslag uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.
Categorie 5: levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrondslag het verlenen van een door u gevraagde dienst.
U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken, maar u begrijpt dat de levering van bepaalde diensten onmogelijk wordt als u de verwerking weigert.

B. Direct marketing:
Persoonsgegevens worden ook gebruikt voor direct marketing, mits U daarvoor aanvullend expliciet toestemming heeft gegeven (de cookievoorkeuren die U zelf kunt accepteren en/of weigeren).
Indien U reeds bent opgenomen in een mailinglijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan F Care Systems uw gegevens gebruiken om marketing- en ander materiaal met betrekking tot de producten en/of diensten toe te sturen. F Care Systems kan de door u verstrekte gegevens gebruiken om documenten in het bezit van F Care Systems bij te werken.
Deze toestemming kan te allen tijde, zonder rechtvaardiging en kosteloos worden ingetrokken, bijvoorbeeld door te klikken op de daartoe bestemde afmeldlink onderaan elke promotionele e-mail.
U kunt hiervoor ook te allen tijde kosteloos een e-mail sturen naar info@fcaresystems.com, waarna F Care Systems binnen 48 uur de nodige stappen zal ondernemen.

C. Overdracht aan derden:
In geval van gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van activiteiten van F Care Systems waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien F Care Systems failliet gaat, kan dit inhouden dat uw gegevens worden overgedragen aan nieuwe entiteiten of derden via welke de bedrijfsactiviteiten van F Care Systems geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd.
F Care Systems zal trachten u vooraf te laten weten dat F Care Systems uw gegevens aan deze derde partij kan verstrekken, maar u erkent tevens dat dit technisch of commercieel niet onder alle omstandigheden mogelijk is.
F Care Systems zal uw persoonlijke gegevens NOOIT verkopen, verhuren, verspreiden of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals hierboven beschreven of behalve met uw voorafgaande toestemming.

D. Wettelijke vereisten:
In zeldzame gevallen kan F Care Systems verplicht zijn uw persoonlijke gegevens openbaar te maken op grond van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. F Care Systems zal trachten u hierover vooraf te informeren, tenzij er wettelijke beperkingen gelden.

Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt gedurende een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de Vennootschap en U.

Uw rechten

U heeft te allen tijde recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en het gebruik dat wij van uw persoonlijke gegevens maken.
Het staat U vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet aan F Care Systems mee te delen. Daarnaast heeft U altijd het recht ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat indien communicatie of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens wordt geweigerd, bepaalde diensten en producten niet beschikbaar zullen zijn. U kunt ook verzoeken de verwerking van Uw persoonsgegevens te beperken.
U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Bovendien heeft U altijd het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing; in dat geval hoeft U geen redenen op te geven.
U hebt het recht de door ons verwerkte persoonsgegevens in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of over te dragen aan andere verwerkingsverantwoordelijken.
Voor zover de verwerking is gebaseerd op Uw voorafgaande toestemming, heeft U het recht die toestemming in te trekken.
U kunt Uw rechten uitoefenen door daartoe contact met ons op te nemen, per e-mail naar info@fcaresystems.com of via het contactformulier, mits U een kopie van Uw identiteitskaart bijvoegt.
De verwerking van Uw persoonsgegevens omvat geen profilering, noch wordt U door ons onderworpen aan geautomatiseerde beslissingen.

Inhoud

Alle informatie, in de vorm van tekst, bestanden, afbeeldingen of enige andere vorm, wordt door F Care Systems uitsluitend ter informatie verstrekt.

Aansprakelijkheid

F Care Systems kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals vermeld op de site. Onjuiste gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op financiële compensatie.

Intellectuele eigendom & Copyright

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafieken beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van F Care Systems. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op welke wijze dan ook van de website van F Care Systems is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van F Care Systems. Het is eveneens verboden deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van automatische opslag in het ‘cache’ geheugen van de browser.

Logbestanden

Bij vrijwel elk bezoek aan een website worden uw handelingen opgeslagen in logfiles op de webserver. F Care Systems beperkt zich tot de standaard logbestanden. Dit betekent dat F Care Systems alleen basisinformatie in de logbestanden opslaat. Deze basisinformatie laat zien op welk tijdstip welke pagina’s zijn bekeken. Daarnaast wordt ook het IP-adres van de bezoeker (anoniem) opgeslagen in een database. Deze informatie wordt alleen gebruikt om de website af te stemmen op uw behoeften, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. F Care Systems analyseert geen IP-adressen.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

De website van F Care Systems heeft verschillende maatregelen getroffen om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die via deze site wordt verkregen, wordt zowel online als offline beschermd. Uw e-mailadres wordt in geen geval doorgegeven of verkocht aan derden. U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens die bij F Care Systems zijn opgeslagen op te vragen en eventueel te wijzigen. Stuur hiervoor een e-mail naar info@fcaresystems.com.
In geen geval kan F Care Systems aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een onjuist of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder meer door ongeoorloofde toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent derhalve als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat vanaf de Website wordt gemaakt van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsmede voor de vertrouwelijkheid daarvan.

Links

De website van F Care Systems bevat links naar andere sites. F Care Systems oefent geen enkele controle uit over deze websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. Wij raden onze bezoekers aan het privacybeleid te lezen van elke site die persoonlijke informatie verzamelt wanneer zij de F Care Systems website verlaten. Het privacybeleid van de F Care Systems website heeft alleen betrekking op informatie die via deze site wordt verzameld.

Kennisgevingen en wijzigingen

F Care Systems behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen.

Cookies

Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand dat door de server van F Care Systems op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. De in deze cookies opgeslagen informatie kan alleen door ons worden gelezen en alleen voor de duur van het bezoek aan de website.

Waarom gebruiken wij cookies?

Onze website gebruikt cookies en soortgelijke technologieën om uw voorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en stelt ons ook in staat om onze website te optimaliseren. Als gevolg van recente wetswijzigingen zijn alle websites die zich richten op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of de opslag van cookies en soortgelijke technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Dit cookiebeleid geeft u duidelijke en uitgebreide informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

Soorten cookies

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden naar functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving vooral een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds. Deze dienen om uw persoonlijke voorkeuren rond cookies zelf, taalinstellingen, formulieren,… te onthouden.
De website gebruikt enkel functionele cookies & niet-functionele cookies (Facebook Pixel, Google Analytics,… ). Voor cookies geplaatst door derden verwijzen wij naar de verklaringen van deze partijen op hun respectievelijke websites hierover.
Merk op dat wij geen enkele invloed uitoefenen op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derden.

Uw toestemming

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd onze verschillende soorten cookies te accepteren. U kunt cookies per categorie toestaan/weigeren of met één klik alle cookies accepteren. U kunt de installatie van deze cookies weigeren door de betreffende cookies te weigeren in het scherm “cookievoorkeuren wijzigen” wanneer u de website voor het eerst gebruikt. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U bepaalde functionaliteiten van de website niet kunt gebruiken.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan gerust contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@fcaresystems.com.
Meer informatie over cookies is ook te vinden op: www.allaboutcookies.org
Meer informatie over online gedragsreclame en online privacy vindt u hier: www.youronlinechoices.eu