Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Alle offertes, verkopen en aannemingen van F Care Systems NV worden door de hieronder vermelde voorwaarden beheerd. F Care Systems NV acht deze voorwaarden als gekend en aangenomen door de medecontractant, ongeacht of hij handelaar is of niet. Behoudens bijzondere vermelding zijn alleen deze algemene voorwaarden van strikte toepassing, niettegenstaande alle strijdige aanduidingen vermeld op documenten van de medecontractant. Alle afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn ongeldig, tenzij deze afwijkende voorwaarden vooraf en schriftelijk door F Care Systems NV zijn goedgekeurd. Bij conflicten hebben onderhavige voorwaarden de voorrang. De nietigverklaring van een artikel of een clausule brengt niet de nietigheid van het geheel der algemene voorwaarden met zich mee.

2. De door F Care Systems NV opgestelde offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Elk aanbod kan door F Care Systems NV worden ingetrokken tot aan de aanvaarding van de medecontractant en vervalt automatisch 20 dagen na datum, behoudens vermelding van een andere periode op het aanbod. Elk overgemaakt order verbindt de medecontractant, doch verbindt F Care Systems NV slechts na schriftelijke bevestiging ervan.

3. De levertermijn wordt enkel als aanwijzing opgegeven door F Care Systems NV en voor zover als mogelijk nagekomen. Vertragingen in de levertermijn wettigen geenszins het annuleren van de bestelling, het verbreken van de koop, een vermindering van de prijs of een eis tot schadeloosstelling van welke aard ook.

4. De goederen worden verzonden, behoudens expliciete en door F Care Systems NV aangeboden of aanvaarde afwijkingen, op risico en kosten van de klant of koper.

5. Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren en is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding van F Care Systems NV In geval van annulering van de bestelling zal de medecontractant, naast terugbetaling van de door F Care Systems NV gemaakte kosten, aan F Care Systems NV een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 25% van de aankoopprijs, met een minimum van 125 EURO per annulering.

6. In geval van bedrijfsstoringen, staking, overmacht, toeval en/of overheidsmaatregelen, is F Care Systems NV ontslagen van de verplichting tot levering en/of uitvoering. Bedrijfsstoringen omvatten ook tekortkomingen van leveranciers van F Care Systems NV, om welke reden ook. F Care Systems NV heeft dan de keuze tussen de verbreking van rechtswege van de overeenkomst zonder schadevergoeding en anderzijds de verlenging van de termijn van de levering en/of uitvoering met een duur gelijk aan deze van de onderbreking. De verbreking van de verlenging van de termijn zal betekend worden per aangetekend schrijven.

7. De prijs is deze zoals op de offerte vermeld. Een prijsverhoging, onafhankelijk van de wil van de verkoper kan steeds doorgerekend worden mits het recht van de koper om – zo de verhoging meer dan 5% bedraagt – ten laatste op de leveringsdatum van de koop af te zien mits betaling in dat geval van een forfaitaire schadevergoeding t.b.v. 25% van de overeengekomen prijs.

8. Alle inlichtingen die F Care Systems NV verschaft m.b.t. de aangeboden of  verkochte producten worden te goeder trouw meegedeeld, volgens de aanwijzingen die zij zelf van de fabrikant, producent en/of leverancier heeft ontvangen. F Care Systems NV kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor verkeerde inlichtingen die zij zou ontvangen hebben en medegedeeld hebben m.b.t. de inhoud, de kwaliteit, de hoeveelheid en de algemene omschrijving van de aangeboden of verkochte producten.

9. Eventuele klachten, opmerkingen, betwistingen of protesten over de goederen zijn alleen ontvankelijk wanneer deze schriftelijk en aangetekend gemeld worden binnen de 5 dagen na levering. Na deze termijn van 5 dagen wordt de medecontract geacht met het geleverde akkoord te zijn en worden klachten niet meer aanvaard. Na ingebruikname, verwerking, bewerking of doorlevering aan derden van het geheel of een gedeelte van de levering, worden geen klachten meer aanvaard door F Care Systems NV.
Geen enkele retourzending van de goederen wordt aangenomen zonder voorafgaande toestemming. De retourzending moet steeds franco geschieden. Indien er een retourzending gebeurd waarmee F Care Systems NV zich niet akkoord heeft verklaard maar de goederen toch in ontvangst neemt, geschiedt dit steeds onder voorbehoud van alle rechten en voor rekening van de medecontractant. De zending wordt dan door F Care Systems NV ter beschikking van de koper gesteld en voor zijn rekening en risico opgeslagen.
Elke klacht betreffende een factuur is enkel ontvankelijk wanneer deze schriftelijk en  aangetekend geformuleerd wordt binnen de 5 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn wordt de medecontractant geacht deze factuur aanvaard te hebben.

10. De medecontractant moet de goederen bij levering onmiddellijk en grondig nakijken. Elke niet-conformiteit moet worden gesignaleerd binnen de 5 dagen zoals bepaald in het desbetreffende artikel. Na het verstrijken van deze termijn wordt definitief en onweerlegbaar aanvaard dat de geleverde goederen conform zijn en vrij van enig zichtbaar gebrek.

11. De door F Care Systems NV verstrekte garantie is steeds beperkt tot de producten welke aangeboden worden door de fabrikant invoerder. In alle gevallen en onverminderd de strengere bepalingen van de fabrikant en/of invoerder, wordt de garantie bepaald volgens de plaatselijke wetgeving en volgens afspraak. Bij vastgesteld defect dient de koper/medecontractant de goederen terug te brengen in originele verpakking en met kopie van de factuur van F Care Systems NV.  Onderdelen die vervangen worden blijven eigendom van  F Care Systems NV. De koper medecontractant zal in het geval dat F Care Systems NV nadien een conform (hersteld of vervangen) product aanbiedt, geen ontbinding van de koop kunnen eisen noch een  schadevergoeding. In geen geval kan de waarde van de garantieverbintenis de waarde van de aankoop overschrijden.

12. Alle facturen zijn van rechtswege contant betaalbaar onmiddellijk na ontvangst van de factuur in het kantoor van F Care Systems NV of op haar bankrekening, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Deze schuldvordering is draagbaar. Bij niet betaling op de vervaldag van de factuur, zal het factuurbedrag verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het  factuurbedrag, met een minimum van 125 EURO per factuur. Dit bedrag stemt overeen met de schade geleden door F Care Systems NV wegens laattijdige betaling en de nodige administratiekosten. F Care Systems NV heeft het recht een hogere schade te vorderen indien zij deze kan bewijzen. Daarenboven zal een rente verschuldigd zijn van 15% per jaar, zonder dat daartoe enige aanmaning vereist is. Hoofdsom, schadevergoeding en intresten zijn van rechtswege eisbaar, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is. De contante betaling is de essentie van elke overeenkomst waarbij F Care Systems NV als verkoper optreedt.

13. De niet betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere facturen, zelfs van de niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

14. Wanneer de koper medecontractant zijn verbintenis niet nakomt, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling geannuleerd worden onder de vorm van een schadevergoeding en intresten.
Indien het vertrouwen van F Care Systems NV in de kredietwaardigheid van de koper – medecontractant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper medecontractant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt F Care Systems NV zich het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper – medecontractant geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper medecontractant weigert hierop in te gaan, behoudt F Care Systems NV zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, onverminderd haar recht op schadevergoeding en intresten.

15. De verkochte goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling werd overgemaakt. In geval van doorverkoop behoudt de verkoper de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de prijs van herverkoop. Eens de goederen geleverd zijn draagt de koper alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen en de opslag. De niet betaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen tot gevolg hebben.                                                                                                   

16. In geval de koper medecontractant de aan F Care Systems NV toebehorende goederen zelf verwerkt of herverkoopt, draagt hij vanaf dat moment aan F Care Systems NV alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop.

Bij betwisting zijn alleen de rechtbank van Antwerpen of het Vredegerecht bevoegd.
Op onderhavige overeenkomst is enkel het Belgisch recht van toepassing.
Alle kosten i.v.m. de invordering langs gerechtelijke weg, zullen ten laste van de opdrachtgever verhaald worden.